Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů České Republiky - SPECIÁLNÍ CVIKY

Seznam článků

SPECIÁLNÍ CVIKY

  1. Terén pro všechny druhy vyhledávání musí být vždy zřetelně vyznačen. Kde nejsou dostatečné přírodní hranice (cesta, alej, potok) musí být použity značky nebo vytyčovací pásky, při lavinových pracích terče nebo žluté praporky, na vodní ploše pak bójky, při snížené viditelnosti světelné body. V sutinách je v rozměrech terénu nutno pamatovat na sčítání ploch různých podlaží (sklepy, patra apod.).
  2. Prohledávání terénu - Účelem cviku je, aby pes vyhledal předepsaný počet pomocníků ve vymezeném prostoru a ve stanoveném limitu. Prostor pro průzkum terénu musí být takový, aby činnost psa byla zcela přesvědčivá. Přírodní terén musí obsahovat houštiny a porost pro člověka obtížně prostupný. Prostor imitující budovy po zemětřesení či výbuchu musí vzhledem k množství nahromaděného materiálu obsahovat dostatek úkrytů a zároveň být ale pro pohyb psů zcela bezpečný. Pomocníci jsou vybaveni ochrannými oděvy, které se nesmí barevně odlišovat od terénu (maskáče apod.).
  3. Posuzování speciálních cviků vychází z důsledného a citlivého používání známek. Při nenalezení některého z hledaných subjektů nebo při označení falešného úkrytu nelze limit pro zapsání zkoušky splnit. Stejně nelze uznat označování úkrytů nalezených psovodem. Při označení falešného úkrytu je činnost psa ihned ukončena s dosud dosaženými body. Při kontaktu psa s figurantem, který rozhodčí vyhodnotí jako agresivitu, dochází k okamžité diskvalifikaci, tudíž i ke ztrátě všech v disciplíně dosud dosažených bodů.
  4. Za opuštění terénu vedoucí k ukončení práce psa se považuje cílené vzdálení z prostoru (např. za zvěří) nebo opakované vybíhání přes 20 kroků způsobené nekázní, které po dvou napomenutích může rovněž vést k ukončení disciplíny. Chybou je však i přílišná vazba psa na psovoda ústící v neochotu k vybíhání. Prohledávání musí být živé, ovladatelné, s patrnou snahou o splnění účelu cviku.
  5. Rozhodčí je povinen ukončit práci psa i v případě, kdy pes ztratil zájem o práci a je psovodem k činnosti nucen povely. Rozhodčí nemá povinnost čekat v takovém případě na vypršení limitu. Naopak při vypršení limitu na stopě, kdy pes intenzívně pracuje v posledním úseku, je dovoleno nechat psa dojít do konce.
  6. Označení osob - Účelem cviku je, aby pes všechny nalezené subjekty svým chováním co nejpřesněji a nejpřesvědčivěji označil. Pes oznamuje nálezy ukrytých pomocníků štěkotem, ve sněhu i hrabáním. Nalezené osoby ale nesmí napadat ani od nich odbíhat. Ukrytý pomocník nesmí psa v průběhu cviku na sebe upozorňovat, vybízet ke štěkání nebo ovlivňovat jeho setrvání na místě. Pokud pes označuje úkryt pomocníka, musí setrvat na místě a vytrvale štěkat až do příchodu psovoda. Jakmile pes označí úkryt pomocníka, psovod zvednutím ruky hlásí nález a slovně doplňuje, o jaký druh nálezu se jedná ("živá osoba ve výšce" apod.). Pak na pokyn rozhodčího odchází k místu nálezu.
  7. Hledané předměty nebo vzorky pachu musí být nalézány a označovány psem naprosto samostatně, bez jakéhokoli pobízení či dalších povelů. Mohou být označeny zaujetím některé z poloh, štěkáním, hrabáním nebo aportováním. Aportování však není přípustné u vzorků lidského pachu. Na nález a označení předmětu reaguje psovod stejně jako při nalezení osoby zvednutím ruky a nahlášením druhu nálezu do vysílačky.

Novinky

Český pohár vodních prací 2024

V sobotu 27.7.2024 pořádá  ZBK Karlovarského kraje společně se  ZBK Plzeňsjého kraje Český pohár vodních prací.

Srdečně zveme všechny zájemce o složení zkoušky ZVP3 dle národního řádu SZBK ČR.

Rozhodčím na poháru bude Ing. Radka Poslušná.

Přihlášku nezapomeňte podat do 22.6.2024.

Nejbližší akce

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.