Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů České Republiky - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Seznam článků

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Zkoušky záchranných psů jsou dokladem úrovně vycvičenosti jednotlivých psů v daném směru záchranářského výcviku. Konají se jako interní akce pro členy SZBK ČR v souladu s Řádem ochrany zvířat a za přísného dodržení podmínek bezpečnosti účastníků.
 2. Zkoušky se mohou konat v průběhu celého kalendářního roku, nelze je však konat v případech extrémně vysokých či nízkých teplot nebo není-li možné zaručit regulérnost výkonů.
 3. Za splněnou se zkouška považuje při dosažení sedmdesáti procent dosažitelných bodů v každé disciplíně a současně při nalezení všech hledaných subjektů (osob).
 4. Průkaz původu není podmínkou účasti při zkouškách, rovněž v účasti neomezuje velikost psa nebo plemeno, musí však v den konání zkoušek být dovršen minimální věk 12 měsíců.
 5. V jednom dni není dovoleno, aby se pes nebo psovod zúčastnil dvou různých zkoušek nebo startoval při jedné akci se dvěma psy.
 6. Vyššího stupně nebo jiného druhu zkoušky se může pes po úspěšném splnění nižšího stupně zúčastnit kdykoliv. Rovněž neúspěšný start je možno opakovat kdykoliv.
 7. Úspěšně složenou zkoušku stejného stupně je možno rovněž kdykoliv opakovat, do souboru splněných zkoušek se však počítá každá výcviková značka pouze jednou.
 8. Háravé feny se mohou akcí zúčastnit, musí se však držet a přezkušovat zcela odděleně. Vstoupí-li psovod s háravou fenou vědomě do prostorů pro akci, je diskvalifikován.
 9. Nemocní nebo zranění psi, kojící feny nebo feny ve druhé polovině březosti se akcí nesmějí zúčastnit.
 10. Pořadatelem regionálních akcí jsou příslušné záchranné brigády. Pořadatelem celostátních akcí je prezidium SZBK ČR, které může pověřit uspořádáním některou záchrannou brigádu.
 11. Minimální počet pro pořádání zkoušek jsou 3 psovodi, maximální je 6 psovodů na 1 den a 1 rozhodčího. Účastní-li se zkoušek některý rozhodčí jako psovod, může být navíc jako sedmý. Při celostátních akcích rozhoduje o počtu účastníků v závislosti na technických podmínkách hlavní rozhodčí.
 12. Vstupní zkouška ZZZ je základní podmínkou pro skládání všech dalších zkoušek a kromě členů SZBK se jí mohou zúčastnit i čekatelé.
 13. Zkoušky vstupní a základní jsou pořádány jako akce regionální. Pořadatelská brigáda oznámí jejich konání šest týdnů před plánovaným termínem vedení svazu a vyžádá si delegaci rozhodčího. Delegace je zveřejněna na internetových stránkách SZBK.
 14. Zkoušky vyšší a speciální jsou pořádány jako celostátní akce podle ročního plánu činnosti svazu zveřejněného na internetových stránkách SZBK.
 15. Zkoušky vrcholové jsou pořádány výhradně formou celostátních přeborů (české poháry) podle ročního plánu činnosti svazu.
 16. Vedoucí zkoušek je zodpovědný za zajištění terénů, pomocníků a všech nezbytných pomůcek pro konání akce a spolu s rozhodčím zodpovídá za správnost dokumentace (soupiska účastníků, výsledková listina, záznamy v pracovních knížkách). Nelze proto pověřovat touto funkcí začátečníky.
 17. Rozhodčí je plně zodpovědný za regulérní průběh akce a kompletní dokumentaci. Posuzuje pouze na základě delegace pověřeným funkcionářem SZBK ČR.
 18. Rozhodčí v 1 dni smí posoudit max. 6 (7) psů a nesmí posoudit svého vlastního psa. Rozhoduje o konání či zrušení akce z hlediska způsobilosti terénů nabídnutých pořadatelem a jeho rozhodnutí je z hlediska hodnocení výkonů konečné.
 19. Pokud nelze dodržet ustanovení ZŘ v některé disciplině (např. výška sněhové pokrývky) nebo v dílčím cviku (nestandardní či chybějící pomůcka), nelze tuto část hodnotit vůbec.
 20. Soupiska účastníků je vystavena vždy před zahájením akce dvojmo s uvedením všech účastníků akce (originál pro prezidium a kopie pro pořadatelskou organizaci).
 21. Potvrzení o vykonané zkoušce se vystavuje pro účastníky akce při splnění limitu zkoušky pouze v originále, který obdrží závodník.
 22. Soupisku odesílá rozhodčí pověřenému funkcionáři SZBK ČR nejpozději do 10 dnů po skončení akce.
 23. Posuzovací listy všech psovodů je rozhodčí povinen archivovat u sebe po dobu jednoho roku.
 24. Pro malá plemena (do 35 cm výšky) platí úprava zkušebního řádu: skok daleký 100 cm, skok vysoký 50 cm, šplh 160 cm, roura pro plazení 35 cm, člun pro vlečení se zátěží do 30 kg. Pokud pořadatel není schopen tyto úpravy zajistit, nelze psa ke startu připustit.
 25. Pracovní knížku odevzdá psovod před zahájením akce a je mu do ní zaznamenáván každý start v celostátní soutěži.
 26. Psovodi (s výjimkou čekatelů) nastupují ke startu vždy v kompletní uniformě SZBK. Během celé akce se podřizují pokynům rozhodčího a vedoucího akce. Každou disciplínu začínají i ukončují hlášením v základním postoji se psem na vodítku.
 27. Figuranti při všech akcích jsou ustrojeni v oděvech, které splývají s okolím (maskáče) a nesmějí mít u sebe mobilní telefony.
 28. Na speciální práce nastupují psovodi s batohem nebo pohotovostní ledvinou se základní výbavou, do sutin s přilbou, rukavicemi a v pevné obuvi.
 29. Při nočních pracích smí psovod používat pouze čelovou svítilnu. Pes je na obojku pod krkem vybaven stejnou svítilnou, aby dostatečně zajišťovala .jeho bezpečný pohyb terénem.
 30. Nalezený figurant ihned po svém vyproštění z úkrytu opouští podle pokynů rozhodčího nebo vedoucího akce prohledávaný prostor.
 31. Při nenalezení některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
 32. Použité úkryty musí být od sebe vzdáleny nejméně 20 kroků a pokud nejsou použity znovu, musí být ponechány natolik odkryté, aby je další pracující pes mohl dostatečně prozkoumat. Naopak všechny dosud nepoužité úkryty jsou uzavřeny.
 33. Záchranná četa může být max. čtyřčlenná vč. vedoucího terénu nebo akce, postupuje za psovodem a její způsob pohybu se pro jednotlivé psy v průběhu akce nesmí měnit.
 34. Pojištění musí mít psovod uzavřeno úrazové pro svoji osobu a na škody způsobené svým psem.

Novinky

Český pohár vodních prací 2024

V sobotu 27.7.2024 pořádá  ZBK Karlovarského kraje společně se  ZBK Plzeňsjého kraje Český pohár vodních prací.

Srdečně zveme všechny zájemce o složení zkoušky ZVP3 dle národního řádu SZBK ČR.

Rozhodčím na poháru bude Ing. Radka Poslušná.

Přihlášku nezapomeňte podat do 22.6.2024.

Nejbližší akce

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.