Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů České Republiky

Seznam článků

STRUKTURA ZKOUŠEK

VSTUPNÍ

ZZZ

SUTINOVÉ

ZZP1, ZZP2, ZZP3, ZZP(C)

LAVINOVÉ

ZLP1, ZLP2, ZLP3, ZLP(C)

VODNÍ

ZVP1, ZVP2, ZVP3, ZVP(C)

TERÉNNÍ

ZTV1, ZTV2, ZTV(C)

STOPAŘSKÉ

ZZS1, ZZS2

POHOTOVOSTNÍ

ZPJ


ROZDĚLENÍ ZKOUŠEK

ZKOUŠKY VSTUPNÍ

ZZZ zkouška záchranářské způsobilosti

ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ

ZZP zkouška záchranných prací 1. stupeň

ZLP zkouška lavinových prací 1. stupeň

ZVP zkouška vodních prací 1. stupeň

ZTV zkouška terénního vyhledávání 1. stupeň

ZZS zkouška záchranného stopování 1. stupeň

ZKOUŠKY VYŠŠÍ

ZZP zkouška záchranných prací 2. stupeň

ZLP zkouška lavinových prací 2. stupeň

ZVP zkouška vodních prací 2. stupeň

ZTV zkouška terénního vyhledávání 2. stupeň

ZZS zkouška záchranného stopování 2. stupeň

ZKOUŠKY SPECIÁLNÍ

ZZP(C) zkouška záchranných prací Cadaver

ZLP(C) zkouška lavinových prací Cadaver

ZVP(C) zkouška vodních prací Cadaver

ZTV(C) zkouška terénního vyhledávání Cadaver

ZKOUŠKY VRCHOLOVÉ

ZZP3 / ČP ZP zkouška záchranných prací 3. stupeň

ZVP3 / ČP VP zkouška vodních prací 3. stupeň

ZLP3 / ČP LP zkouška lavinových prací 3. stupeň

ZPJ zkouška pohotovostní jednotky


DISCIPLINY POSLUŠNOSTI PRO ZKOUŠKY

POSLUŠNOST (1) PRO ZZP1, ZTV1, ZZS1

POSLUŠNOST (2) PRO ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZZP3

POSLUŠNOST (3) PRO ZLP1, ZLP2, ZLP3

POSLUŠNOST (4) PRO ZVP1, ZVP2, ZVP3

BEZ POSLUŠNOSTI ZZP(C), ZTV(C), ZLP(C), ZVP(C), ZPJ


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Zkoušky záchranných psů jsou dokladem úrovně vycvičenosti jednotlivých psů v daném směru záchranářského výcviku. Konají se jako interní akce pro členy SZBK ČR v souladu s Řádem ochrany zvířat a za přísného dodržení podmínek bezpečnosti účastníků.
 2. Zkoušky se mohou konat v průběhu celého kalendářního roku, nelze je však konat v případech extrémně vysokých či nízkých teplot nebo není-li možné zaručit regulérnost výkonů.
 3. Za splněnou se zkouška považuje při dosažení sedmdesáti procent dosažitelných bodů v každé disciplíně a současně při nalezení všech hledaných subjektů (osob).
 4. Průkaz původu není podmínkou účasti při zkouškách, rovněž v účasti neomezuje velikost psa nebo plemeno, musí však v den konání zkoušek být dovršen minimální věk 12 měsíců.
 5. V jednom dni není dovoleno, aby se pes nebo psovod zúčastnil dvou různých zkoušek nebo startoval při jedné akci se dvěma psy.
 6. Vyššího stupně nebo jiného druhu zkoušky se může pes po úspěšném splnění nižšího stupně zúčastnit kdykoliv. Rovněž neúspěšný start je možno opakovat kdykoliv.
 7. Úspěšně složenou zkoušku stejného stupně je možno rovněž kdykoliv opakovat, do souboru splněných zkoušek se však počítá každá výcviková značka pouze jednou.
 8. Háravé feny se mohou akcí zúčastnit, musí se však držet a přezkušovat zcela odděleně. Vstoupí-li psovod s háravou fenou vědomě do prostorů pro akci, je diskvalifikován.
 9. Nemocní nebo zranění psi, kojící feny nebo feny ve druhé polovině březosti se akcí nesmějí zúčastnit.
 10. Pořadatelem regionálních akcí jsou příslušné záchranné brigády. Pořadatelem celostátních akcí je prezidium SZBK ČR, které může pověřit uspořádáním některou záchrannou brigádu.
 11. Minimální počet pro pořádání zkoušek jsou 3 psovodi, maximální je 6 psovodů na 1 den a 1 rozhodčího. Účastní-li se zkoušek některý rozhodčí jako psovod, může být navíc jako sedmý. Při celostátních akcích rozhoduje o počtu účastníků v závislosti na technických podmínkách hlavní rozhodčí.
 12. Vstupní zkouška ZZZ je základní podmínkou pro skládání všech dalších zkoušek a kromě členů SZBK se jí mohou zúčastnit i čekatelé.
 13. Zkoušky vstupní a základní jsou pořádány jako akce regionální. Pořadatelská brigáda oznámí jejich konání šest týdnů před plánovaným termínem vedení svazu a vyžádá si delegaci rozhodčího. Delegace je zveřejněna na internetových stránkách SZBK.
 14. Zkoušky vyšší a speciální jsou pořádány jako celostátní akce podle ročního plánu činnosti svazu zveřejněného na internetových stránkách SZBK.
 15. Zkoušky vrcholové jsou pořádány výhradně formou celostátních přeborů (české poháry) podle ročního plánu činnosti svazu.
 16. Vedoucí zkoušek je zodpovědný za zajištění terénů, pomocníků a všech nezbytných pomůcek pro konání akce a spolu s rozhodčím zodpovídá za správnost dokumentace (soupiska účastníků, výsledková listina, záznamy v pracovních knížkách). Nelze proto pověřovat touto funkcí začátečníky.
 17. Rozhodčí je plně zodpovědný za regulérní průběh akce a kompletní dokumentaci. Posuzuje pouze na základě delegace pověřeným funkcionářem SZBK ČR.
 18. Rozhodčí v 1 dni smí posoudit max. 6 (7) psů a nesmí posoudit svého vlastního psa. Rozhoduje o konání či zrušení akce z hlediska způsobilosti terénů nabídnutých pořadatelem a jeho rozhodnutí je z hlediska hodnocení výkonů konečné.
 19. Pokud nelze dodržet ustanovení ZŘ v některé disciplině (např. výška sněhové pokrývky) nebo v dílčím cviku (nestandardní či chybějící pomůcka), nelze tuto část hodnotit vůbec.
 20. Soupiska účastníků je vystavena vždy před zahájením akce dvojmo s uvedením všech účastníků akce (originál pro prezidium a kopie pro pořadatelskou organizaci).
 21. Potvrzení o vykonané zkoušce se vystavuje pro účastníky akce při splnění limitu zkoušky pouze v originále, který obdrží závodník.
 22. Soupisku odesílá rozhodčí pověřenému funkcionáři SZBK ČR nejpozději do 10 dnů po skončení akce.
 23. Posuzovací listy všech psovodů je rozhodčí povinen archivovat u sebe po dobu jednoho roku.
 24. Pro malá plemena (do 35 cm výšky) platí úprava zkušebního řádu: skok daleký 100 cm, skok vysoký 50 cm, šplh 160 cm, roura pro plazení 35 cm, člun pro vlečení se zátěží do 30 kg. Pokud pořadatel není schopen tyto úpravy zajistit, nelze psa ke startu připustit.
 25. Pracovní knížku odevzdá psovod před zahájením akce a je mu do ní zaznamenáván každý start v celostátní soutěži.
 26. Psovodi (s výjimkou čekatelů) nastupují ke startu vždy v kompletní uniformě SZBK. Během celé akce se podřizují pokynům rozhodčího a vedoucího akce. Každou disciplínu začínají i ukončují hlášením v základním postoji se psem na vodítku.
 27. Figuranti při všech akcích jsou ustrojeni v oděvech, které splývají s okolím (maskáče) a nesmějí mít u sebe mobilní telefony.
 28. Na speciální práce nastupují psovodi s batohem nebo pohotovostní ledvinou se základní výbavou, do sutin s přilbou, rukavicemi a v pevné obuvi.
 29. Při nočních pracích smí psovod používat pouze čelovou svítilnu. Pes je na obojku pod krkem vybaven stejnou svítilnou, aby dostatečně zajišťovala .jeho bezpečný pohyb terénem.
 30. Nalezený figurant ihned po svém vyproštění z úkrytu opouští podle pokynů rozhodčího nebo vedoucího akce prohledávaný prostor.
 31. Při nenalezení některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
 32. Použité úkryty musí být od sebe vzdáleny nejméně 20 kroků a pokud nejsou použity znovu, musí být ponechány natolik odkryté, aby je další pracující pes mohl dostatečně prozkoumat. Naopak všechny dosud nepoužité úkryty jsou uzavřeny.
 33. Záchranná četa může být max. čtyřčlenná vč. vedoucího terénu nebo akce, postupuje za psovodem a její způsob pohybu se pro jednotlivé psy v průběhu akce nesmí měnit.
 34. Pojištění musí mít psovod uzavřeno úrazové pro svoji osobu a na škody způsobené svým psem.

PODMÍNKY ÚČASTI PSA NA ZKOUŠCE

ZZZ

dosažený věk 12 měsíců

ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZLP1, ZVP1

složená zkouška ZZZ

ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZLP2, ZVP2

složená příslušná zkouška 1. stupně

ZZP(C), ZTV(C), ZLP(C), ZVP(C)

složená příslušná zkouška 2. stupně

ZZP3, ZVP3, ZLP3

složená příslušná zkouška 2. stupně

ZPJ

složená některá zkouška stupně C

DALŠÍ POŽADAVKY NA PSY

Agresivita psa - Projeví-li pes kdykoli v průběhu akce agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi či jiné osobě, je rozhodčí povinen jej ihned vyloučit. Stupeň agresivity, která opravňuje k vyloučený a určení viníka v případě napadení je zcela v kompetenci rozhodčího. Diskvalifikace psa musí být zaznamenána v dokumentaci akce.

Bázlivost psa nebo nechuť k práci - Při projevech bázlivosti psa bez ohledu na její důvody je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Stejně tak v situaci kdy psovod psa křičením nebo množstvím povelů k výkonům nutí, přestože pes k této činnosti projevuje výraznou nechuť.

Ochrana psů - Pokud pes kulhá nebo se zraní, je rozhodčí povinen rovněž jeho práci ukončit. Při speciálních cvicích mají psi dovoleno při pohybu terénem použití botiček na tlapkách, ochranných deček kryjících tělo a světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou orientaci v temných prostorách a při nočních pracích. Psovodi jsou pro speciální cviky povinně vybaveni bederními ledvinami s lahvemi na vodu, kterou mohou svým psům během výkonu kdykoli dle vlastní úvahy poskytovat


ZZZ - ZKOUŠKA ZÁCHRANÁŘSKÉ ZPŮSOBILOSTI

Cílem této vstupní zkoušky je prověřit schopnosti předváděného psa v úrovni počátečního výcviku, zda jeho vrozené vlastnosti a nervová soustava budou v dalším výcviku schopny vyšší zátěže v některém ze směrů záchranářského výcviku. Klade tedy zvýšené nároky na zkušenosti a cit posuzovatele, jako ostatně všechny ryze záchranářské discipliny. Při klasifikaci jednotlivých cviků by měly převládat body za ochotu k výkonu nad přesností provedení. Především ale musí být dostatečně prověřena neagresivnost psa vůči lidem a jeho snášenlivost s ostatními psy. ZZZ je jedinou zkouškou, při níž rozhodčí vydává kompletní povely.


1 Stopa   50 bodů
2 Cviky poslušnosti 10+10+10+10+10 50 bodů
3 Překonávání překážek 10+10+10+10+10 50 bodů
4 Speciální cviky 10+10+10+20 50 bodů
  Zkouška ZZZ celkem   200 bodů

STOPA ZZZ

300 kroků dlouhá cizí stopa položená v jednotném terénu a zvedaná vzápětí po položení, s 1 předmětem položeným uprostřed prvního úseku, s 1 pravoúhlým lomem, s osobou kladeče ležící na konci stopy a zahalenou ve vlastní přikrývce. Začátek stopy je označen a opatřen předmětem kladeče v sáčku k nasumování. Psovod může být přítomen kladení stopy, pes však musí být vždy umístěn tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat. Při neoznačení osoby na konci stopy (nezájem, strach z osoby, agresivita) nemůže být disciplína splněna.

Bodový rozpis stopy:
1 Nasumování a zachycení stopy 5 bodů
2 Sledování 1. úseku stopy 10 bodů
3 Označení předmětu 5 bodů
4 Vypracování lomu 5 bodů
5 Sledování 2. úseku stopy 10 bodů
6 Označení osoby 15 bodů
  Stopa ZZZ celkem 50 bodů

Poslušnost ZZZ:

1 Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty i na místě 10 bodů
2 Polohy psa u nohy psovoda na vodítku (sedni, lehni, vstaň) 10 bodů
3 Aport volný libovolného předmětu 10 bodů
4 Štěkání psa na povel vsedě na vodítku u nohy 10 bodů
5 Odložení dlouhodobé s rušivými hluky a střelbou 10 bodů
  Poslušnost ZZZ celkem 50 bodů


Schema poslušnosti:
Schéma poslušnosti
Při dlouhodobém odložení je pes umístěn 10 až 12 kroků od dalšího cvičícího psa a psovod stojí dvacet kroků před svým odloženým psem. Rušivé hluky a střelba ze startovací pistole probíhají během poslušnosti při cviku č. 1.

Překážky ZZZ:

1 Kladina nízká s náběhovými prkny 10 bodů
2 Pohyblivá lávka na sudech 10 bodů
3 Skok vysoký přes překážku 80 cm vysokou 10 bodů
4 Skok daleký 100 cm přes příkop nebo překážku 10 bodů
5 Průchod rourou 3 m dlouhou 10 bodů
  Překážky ZZZ celkem 50 bodů


Překážky v sestavě zkoušky ZZZ se všechny překonávají jedním směrem, bez vodítka a souběžně se psovodem. Přesuny mezi překážkami mohou být na vodítku.

Speciální cviky ZZZ:

1 Průchod rušným prostorem 10 bodů
2 Překonání nepříjemného materiálu 10 bodů
3 Kontakt se dvěma cizími osobami a doprava psa na přívěsu 10 bodů
4 Přímé označení ležící osoby v terénu 20 bodů
  Speciální cviky ZZZ celkem 50 bodů

SPECIÁLNÍ CVIKY VSTUPNÍ ZKOUŠKY ZZZ

 1. Průchod rušným prostorem spočívá v průchodu skupinou tvořenou celkem čtyřmi osobami, z nichž dvě mají na vodítku psy. Jednou z těchto osob je psovod odloženého psa. Součástí rušné skupiny jsou i dva ohně, vzdálené od sebe 3 kroky. Před vstupem psovoda se psem do skupiny vydává skupina nezvyklé hluky: sirény, řehtačky, frkačky, plechy apod. Průchod se provádí se psem na vodítku dvěma směry (tam a zpět), s jedním zastavením v přiměřené vzdálenosti od ohňů, které hoří plamenem bez zbytečného dýmání.
 2. Přechod nepříjemného materiálu se provádí se psem na vodítku přes prostor 5x5 kroků pokrytý zbytky pletiva, suti či jiným nepevným materiálem. Provádí se dvěma směry (tam a zpět) s jedním zastavením.
 3. Kontakt s cizími osobami prověřuje chování zvířete v neznámém prostředí za přítomnosti psovoda. Psovod se psem se setkávají se dvěma osobami, z nichž jedna nasazuje psovi náhubek a botičku. Potom psa vezme do náručí a přenáší k dopravnímu prostředku, na kterém jej přebírá druhá osoba. Ta jej umístí na korbu přívěsu vedle sedícího psovoda a snímá mu náhubek i botičku. Pes bez vodítka leží nebo sedí bez přidržování na přívěsu a absolvuje jízdu klidně a bez známek nejistoty.
 4. Přímé označení volně ležící osoby - Pes bez vydražďování je upozorněn na osobu stojící v terénu ve vzdálenosti 30 kroků, která po spatření psem na pokyn rozhodčího uléhá. Psovod následně vysílá psa k označení a sám zůstává stát na místě. Je dovoleno pobídnutí psa k označení dalšími dvěma povely. Pokud pes osobu napadá nebo projevuje strach se k ní přiblížit, je disciplína nesplněna.

DISCIPLÍNY POSLUŠNOSTI

Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji. Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc. Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku. Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku. Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.

PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH CVIKŮ POSLUŠNOSTI

 1. Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka - Cílem cviku je, aby pes ve vzdálenosti 10 cm od nohy sledoval psovoda při chůzi, pomalé chůzi, poklusu a všech změnách směru pochodu nebo při obratech na místě. Větší vzdálenost psa od nohy nebo naopak příliš těsné sledování jsou chybou. Psovod dává psu povel při vykročení, změně pohybového rytmu a obratech na místě. Při obratu ?čelem vzad? se může pes k noze psovoda dostávat obcházením nebo přiřazením zepředu. Po předsednutí může pes rovněž zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obejitím nebo přiřazením zepředu, vždy však stejným způsobem v průběhu celé disciplíny. Vodítko drží psovod volně prověšené v levé ruce.
 2. Průchod rušnou skupinou - Psovod se psem procházejí skupinou čtyř osob, které se nacházejí ve vymezeném prostoru a před vstupem psovoda do skupiny vytvářejí hluk (řehtačka, plechy, frkačka, zvon, buben apod.) Dvě z těchto osob mají na vodítku psy. Uprostřed skupiny se při zpětném průchodu psovod zastavuje a s jednou z osob se zdraví podáním ruky. Zkoušený pes se musí po celou dobu chovat klidně, nesmí projevovat bázeň ani agresivitu k lidem ani k přítomným psům.
 3. Vysílání psa na cíl se provádí jedním směrem na vzdálenost 30 kroků. Pes se vysílá za chůze po úvodních 10 krocích a zastavuje se po dosažení cíle některou z poloh. Cílová překážka je tvořena pevnou deskou se zaoblenými hranami a s protiskluzovým povrchem (koberec) o rozměrech 100x100 cm, umístěnou na pevné konstrukci 50 cm vysoké se zakrytými boky. Variantním cílem je člun, saně apod. Psovod si jde pro psa, tři kroky před ním se zastavuje a přivolává psa k noze. Při druhé variantě provedení přivolává psovod psa po dosažení cíle a krátké pauze zpět na vzdálenost 30 kroků.
 4. Přivolání psa patří k nejzákladnějším prvkům výcviku. Cílem cviku je, aby pes na daný povel okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi. Pes je přivoláván povelem ?ke mně?, předsedá a na další povel ?k noze? přisedá k noze psovoda. U cviků, kde se provádí přivolání po vysílání, nedoběhne-li pes minimálně do dvou třetin vzdálenosti, nelze ani přivolání hodnotit.
 5. Odložení psa probíhá při provádění cviků poslušnosti dalšího psa. Pes po dobu odložení nesmí vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet, ale není chybou jeho poloha vleže na levém či pravém stehně. Po celou dobu odložení je psovod součástí rušné skupiny osob.
 6. Štěkání psa na povel na vodítku nebo bez vodítka provádí psovod se psem v základním postoji nebo se psem ležícím ve vzdálenosti 10 m před ním. Pes na jeden pokynový a slovní povel minimálně třikrát zaštěká, aniž by přitom změnil polohu.
 7. Polohy psa u nohy psovoda provádí psovod se psem v základním postoji na vodítku nebo bez vodítka. Cvik se prověřuje dvojím provedením každé polohy. Při zaujímání poloh nesmí docházet ke změně stanoviště psa.
 8. Plazení psa se psovodem nebo samostatně je prováděno v úseku 10 m na zvukový povel, který lze během plazení dvakrát opakovat. Pokud psovod neplazí společně se psem, prochází úsek vzpřímeně normální chůzí vedle plazícího psa. Po dosažení vzdálenosti se psovod zastavuje a pes na povel usedá k jeho levé noze. Během cviku není pes na vodítku.
 9. Aport předmětu odhozeného psovodem je prováděn na vzdálenost 10-15 kroků a je možno použít libovolný předmět (rukavice, bota) s výjimkou potravy, činky nebo hračky psa. Menší vzdálenost než 10 kroků pro odhození aportu nelze připustit. Mezi odhozením, vysláním, odebráním a přiřazením psa k noze musí být dodrženy předepsané (3 s) pauzy.
 10. Aport předmětu odhozeného nebo umístěného pořadatelem se provádí přesně podle pokynů rozhodčího. Pořadatel stojící ve vzdálenosti 10-15 kroků od psovoda odhazuje předmět kolmo k ose jeho vysílání nebo umisťuje předmět na předepsaném místě. Psovod vysílá psa k přinesení až když předmět leží klidně na zemi.
 11. Skok daleký se provádí přes překážku 150 cm dlouhou jedním směrem. Pes na povel psovoda překonává překážku 20 cm vysokou, 100 cm širokou a 100-150 cm dlouhou s nastavitelnou vzdáleností. Překážka sestává z pevných postranic s pohyblivými textilními tkalouny, přes které pes skáče. Za překážkou se pes zastavuje povelem a psovod jde pro psa.
 12. Skok vysoký - Pes na povel psovoda překonává překážku 80 cm vysokou a 100 cm širokou volným skokem jedním nebo oběma směry. Horní část překážky je opatřena pružnou částí (kartáče, proutí), aby bylo vyloučeno zranění psa. Za překážkou se pes zastavuje povelem a psovod jde pro psa.
 13. Šplh psa - Pes na povel psovoda překonává překážku typu A buď 160 nebo 180 cm vysokou a 100 cm širokou jedním (psovod vychází současně se psem) nebo oběma směry. Překážka je tvořena dvěma dřevěnými stěnami spojenými v horní části tak, aby spodní okraje byly od sebe vzdáleny asi 120 cm. Horní část překážky musí být překryta pruhem koberce či podobného materiálu, aby nemohlo ve spoji obou částí dojít ke zranění tlapky psa. Povrch obou šikmých stěn je opatřen protiskluzovou úpravou a ve vzdálenosti 30 cm příčnými lištami poskytujícími při šplhu oporu.
 14. Kladina pevná - Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 100 cm nad zemí s náběhovými prkny na obou koncích kladiny v úhlu 45 stupňů. Náběhová prkna jsou opatřena protiskluzovou úpravou. Překážka se překonává jedním (psovod jde současně se psem) nebo oběma směry.
 15. Vodorovný žebřík - Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou dřevěným žebříkem 30 cm širokým a 300 cm dlouhým, umístěným na pevném stojanu 50 cm nad zemí s 5 cm širokými příčkami vzdálenými od sebe 30 cm a s náběhovým prknem opatřeným protiskluzovou úpravou a umístěným v úhlu 45 stupňů. Pes je povelem vyslán vpřed a v okamžiku, kdy překoná náběhové prkno a vstoupí všemi nohami na příčky, vychází psovod za ním. Na konci žebříku se pes sám zastavuje, psovod jej uchopí do náruče a sundává na zem do základního postoje.
 16. Kladina vysoká se žebříky - Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na pevném stojanu 180 cm nad zemí s náběhovými žebříky na obou koncích kladiny umístěnými v úhlu 45 stupňů. Příčky žebříků jsou 5 cm široké, vzdálené od sebe 30 cm a mají protiskluzovou úpravu. Překážka se překonává jedním (psovod vychází současně se psem) nebo oběma směry.
 17. Pohyblivá lávka na sudech - Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na dvou válcích o průměru 50 cm. Pohyb fošny na válcích musí být vymezen pevnými zarážkami v rozmezí 10 cm vpřed i vzad. Pes na povel vyskakuje na kladinu, zastavuje se, psovod poté vychází za ním a jde podél psa, na konci kladiny pes seskakuje k noze psovoda.
 18. Kladina se sklopným bodem - Pes na povel psovoda překonává překážku tvořenou fošnou 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na stojanu pod středem kladiny a tvořícím sklopný bod. Pes na povel vychází po kladině, přivede ji samostatně ke zhoupnutí a vyčká příchodu psovoda, na jehož úrovni pak překonává druhou polovinu překážky.
 19. Tunel pro plazení - Překážka je tvořena plechovou nebo plastovou rourou 300 cm dlouhou o průměru 50 cm, která nemusí být rovná. Pes na povel vniká dovnitř a po jejím opuštění na druhé straně na povel ulehá. Po jeho ulehnutí jde psovod pro psa a povelem jej posazuje k noze..
 20. Přesuny mezi jednotlivými překážkami nebo cviky se provádějí na volno se psem u nohy. Vyžaduje se přesné provádění přechodů, případné srážky se uplatňují u navazujícího cviku.
 21. Klid psa při nárazových hlucích jako důkaz vyrovnanosti jeho nervové soustavy se přezkušuje mnoha variantními způsoby. Používají se řehtačky, trubky, tabule plechu, zvony, sirény, klaksony, všechny s cílem přiblížit prostředí velmi rušných praktických nasazení. Střelba ze startovací pistole nebo výstřel světlice mají přesně vymezena svá místa, např. překonávání kladiny směrem od psovoda nebo v úvodu sledování trasy lyží či člunu. Ráže použité pistole je stanovena na rozmezí 6-9 mm a jeden výstřel je vždy doplněn ještě dalším rušivým hlukem podle výběru pořadatele. Klid psa při nárazových hlucích se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky.

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZZP1, ZTV1, ZZS1

1 Skok daleký 100 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam 10 bodů
3 Šplh 160 cm (překážka typu A) tam 10 bodů
4 Kladina s náběhovými prkny tam 10 bodů
5 Vodorovný žebřík tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky tam 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem tam 10 bodů
9 Roura pro plazení tam 10 bodů
10 Vysílání na cíl vzdálený 30 kroků tam 10 bodů

Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4.

Schéma poslušnosti
Schéma poslušnosti

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZZP3

1 Skok daleký 150 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam-zpět 10 bodů
3 Šplh 180 cm (překážka typu A) tam-zpět 10 bodů
4 Kladina s náběhovými prkny tam-zpět 10 bodů
5 Vodorovný žebřík tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky tam-zpět 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem tam 10 bodů
9 Plazení psa (se psovodem nebo sám) tam 10 bodů
10 Vysílání na cíl s přivoláním tam-zpět 10 bodů

Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4.

Schéma poslušnosti
Schéma poslušnosti

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZLP1, ZLP2, ZLP3

1 Chůze psa ve stopě psovoda na lyžích 30 bodů
2 Průchod rušnou skupinou (bez lyží) bez vodítka (siréna, klakson, zvon) 10 bodů
3 Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) bez vodítka 10 bodů
4 Štěkání psa na rozkaz 10 kroků vleže před psovodem 10 bodů
5 Plazení psa (se psovodem nebo sám) 10 bodů
6 Vysílání psa na cíl na 30 kroků (skútr, saně, vozík) s přivoláním 10 bodů
7 Aport volný praktického předmětu (čepice, rukavice) odhozeného pořadatelem 10 bodů
8 Odložení psa přes cviky 2-7 (psovod 30 kroků od psa - ve skupině) 10 bodů

Cvik č. 1 se provádí na lyžích mimo prostor pro poslušnost, cviky č. 2-8 jsou již prováděny bez lyží.
Rušivé hluky probíhají při průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony), s výjimkou střelby (světlice nebo startovací pistole ráže 6-9 mm), která se provádí při cviku č. 1.
Chůze psa ve stopě lyží psovoda při zkoušce ZLP1 je 100 m, v ZLP2 se provádí na 200 m a v ZLP3 na 300 m.

Schéma poslušnosti
Schéma poslušnosti

POSLUŠNOST PRO ZKOUŠKY ZVP1, ZVP2, ZVP3

1 Sledování trasy člunu (psovod ve člunu, pes plaváním následuje člun) 30 bodů
2 Průchod rušnou skupinou bez vodítka (siréna, klakson, zvon) 10 bodů
3 Polohy psa u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň) bez vodítka 10 bodů
4 Štěkání psa na rozkaz 10 kroků vleže před psovodem 10 bodů
5 Plazení psa (se psovodem nebo sám) 10 bodů
6 Vysílání psa na cíl na 30 kroků (člun na suchu) s přivoláním 10 bodů
7 Aport 0,5 m dlouhého lana s uzlem odhozeného pořadatelem 10 bodů
8 Odložení psa přes cviky 2-7 (psovod 30 kroků od psa - ve skupině) 10 bodů

Rušivé hluky probíhají při průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony), s výjimkou střelby (světlice nebo startovací pistole ráže 6-9 mm), která se provádí při cviku č. 1.
Sledování trasy člunu při zkoušce ZVP1 je 100 m, v ZVP2 se provádí na 200 m a v ZVP3 na 300 m.

Schéma poslušnosti
Schéma poslušnosti


SPECIÁLNÍ CVIKY

 1. Terén pro všechny druhy vyhledávání musí být vždy zřetelně vyznačen. Kde nejsou dostatečné přírodní hranice (cesta, alej, potok) musí být použity značky nebo vytyčovací pásky, při lavinových pracích terče nebo žluté praporky, na vodní ploše pak bójky, při snížené viditelnosti světelné body. V sutinách je v rozměrech terénu nutno pamatovat na sčítání ploch různých podlaží (sklepy, patra apod.).
 2. Prohledávání terénu - Účelem cviku je, aby pes vyhledal předepsaný počet pomocníků ve vymezeném prostoru a ve stanoveném limitu. Prostor pro průzkum terénu musí být takový, aby činnost psa byla zcela přesvědčivá. Přírodní terén musí obsahovat houštiny a porost pro člověka obtížně prostupný. Prostor imitující budovy po zemětřesení či výbuchu musí vzhledem k množství nahromaděného materiálu obsahovat dostatek úkrytů a zároveň být ale pro pohyb psů zcela bezpečný. Pomocníci jsou vybaveni ochrannými oděvy, které se nesmí barevně odlišovat od terénu (maskáče apod.).
 3. Posuzování speciálních cviků vychází z důsledného a citlivého používání známek. Při nenalezení některého z hledaných subjektů nebo při označení falešného úkrytu nelze limit pro zapsání zkoušky splnit. Stejně nelze uznat označování úkrytů nalezených psovodem. Při označení falešného úkrytu je činnost psa ihned ukončena s dosud dosaženými body. Při kontaktu psa s figurantem, který rozhodčí vyhodnotí jako agresivitu, dochází k okamžité diskvalifikaci, tudíž i ke ztrátě všech v disciplíně dosud dosažených bodů.
 4. Za opuštění terénu vedoucí k ukončení práce psa se považuje cílené vzdálení z prostoru (např. za zvěří) nebo opakované vybíhání přes 20 kroků způsobené nekázní, které po dvou napomenutích může rovněž vést k ukončení disciplíny. Chybou je však i přílišná vazba psa na psovoda ústící v neochotu k vybíhání. Prohledávání musí být živé, ovladatelné, s patrnou snahou o splnění účelu cviku.
 5. Rozhodčí je povinen ukončit práci psa i v případě, kdy pes ztratil zájem o práci a je psovodem k činnosti nucen povely. Rozhodčí nemá povinnost čekat v takovém případě na vypršení limitu. Naopak při vypršení limitu na stopě, kdy pes intenzívně pracuje v posledním úseku, je dovoleno nechat psa dojít do konce.
 6. Označení osob - Účelem cviku je, aby pes všechny nalezené subjekty svým chováním co nejpřesněji a nejpřesvědčivěji označil. Pes oznamuje nálezy ukrytých pomocníků štěkotem, ve sněhu i hrabáním. Nalezené osoby ale nesmí napadat ani od nich odbíhat. Ukrytý pomocník nesmí psa v průběhu cviku na sebe upozorňovat, vybízet ke štěkání nebo ovlivňovat jeho setrvání na místě. Pokud pes označuje úkryt pomocníka, musí setrvat na místě a vytrvale štěkat až do příchodu psovoda. Jakmile pes označí úkryt pomocníka, psovod zvednutím ruky hlásí nález a slovně doplňuje, o jaký druh nálezu se jedná ("živá osoba ve výšce" apod.). Pak na pokyn rozhodčího odchází k místu nálezu.
 7. Hledané předměty nebo vzorky pachu musí být nalézány a označovány psem naprosto samostatně, bez jakéhokoli pobízení či dalších povelů. Mohou být označeny zaujetím některé z poloh, štěkáním, hrabáním nebo aportováním. Aportování však není přípustné u vzorků lidského pachu. Na nález a označení předmětu reaguje psovod stejně jako při nalezení osoby zvednutím ruky a nahlášením druhu nálezu do vysílačky.

ZZP - ZKOUŠKY ZÁCHRANNÝCH PRACÍ

Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá. Počty ukrytých osob v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků. Při nenalezení některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně. Psovod se pohybuje terénem podle vlastní volby a pokynů rozhodčího. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou umístěnou na přilbě. Ruční svítilna není dovolena. Nalezené úkryty oznamuje vysílačkou a předává vedoucímu terénu. Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.

ZZP1 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 1. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100x100 kroků mohou být v imitovaném prostředí a prohledávají se oba ve dne. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.
Tři pohřešované osoby se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.

1 Vyhledání a označení každé osoby 3x (30+30) 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZZP1 celkem   300 bodů

ZZP2 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 2. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100x150 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden jako denní a jeden jako noční práce. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).
Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Z pěti hledaných osob se nacházejí 4 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 1 osoba asi 2 m nad úrovní terénu.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 30 minut.

1 Vyhledání a označení každé osoby 5x 40 200 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZZP2 celkem   300 bodů

ZZP3 / ČPZP - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 3. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100x200 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se oba ve dne. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).
Čtyři pohřešované osoby a dva vzorky lidského pachu se nacházejí ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:4, 4:2, 1:5, 5:1, 0:6, 3:3). Ze čtyř hledaných osob se nacházejí 2 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 2 osoby 2-3 m nad úrovní terénu. Vzorky lidského pachu jsou umístěny jeden v hloubce 10 cm pod vrstvou suti a jeden v hloubce 1 m.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena na 30 minut.
Zkoušku ZZP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Mistrovství ČR ZP a Český pohár s kvalifikací pro toto mistrovství.

1 Vyhledání a označení každé osoby 6x 30 200 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZZP3 celkem   300 bodů

ZLP - ZKOUŠKY LAVINOVÝCH PRACÍ

Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.
Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem.
Psovod přijíždí k terénu po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě lyží) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby.
Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách, a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo při snížené viditelnosti má na krku světelný zdroj.
Nalezené úkryty oznamuje psovod vysílačkou, označuje místa nálezu a předává je vedoucímu terénu. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.
Při nenalezení některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Pomocníci se v terénu pohybují buď na lyžích nebo na sněžnicích.

ZLP1 - ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 1. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100x100 kroků musí být částečně překříženy několika lyžaři a oba se prohledávají ve dne.
Tři pohřešované osoby a dva předměty se nacházejí ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3) + předměty.
Hledané osoby jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 30 cm.
Hledané předměty musí obsahovat dostatek lidského pachu některé z hledaných osob (čepice, rukavice) a aby nebyly viditelné, jsou umístěny v prohlubeninách, ev. lehce zahrnuty sněhem. Není stanoveno, ve kterém z obou terénů mají být umístěny a nemusí být oba v jednom.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.
Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 20 cm.

1 Vyhledání a označení každé osoby 3x (20+20) 120 bodů
2 Nalezení předmětů 2x 30 60 bodů
3 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZLP1 celkem   300 bodů

ZLP2 - ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 2. STUPNĚ

Terény o rozměrech 100x150 kroků, z nichž jeden je svažitý, musí být překříženy několika lyžaři. Jedno prohledání se provádí ve dne a jedno v noci.
Tři pohřešované osoby a dva batohy se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5).
Hledané osoby jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 50 cm.
Hledané předměty (batoh, krosna) musí být pod úrovní terénu, lehce zahrnuty sněhem a obsahovat dostatek lidského pachu hledaných osob.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 30 minut.
Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 40 cm.

1 Vyhledání a označení každé osoby a batohu 5x 40 200 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZLP2 celkem   300 bodů

ZLP3 / ČPLP - ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ 3. STUPNĚ

Svažité terény o rozměrech 100x200 kroků, musí být překříženy několika lyžaři a jejich prohledávání se provádí v obou případech ve dne.
Jedna pohřešovaná osoba, dva vzorky lidského pachu a jeden batoh se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:2, 1:3, 3:1, 0:4).
Hledaná osoba je umístěna tak, aby úkryt nebyl zjistitelný zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 100 cm.
Hledaný předmět (batoh, krosna) musí být pod úrovní terénu, lehce zahrnut sněhem a obsahovat dostatek lidského pachu hledané osoby.
Vzorky lidského pachu jsou umístěny v jednom případě 10 cm hluboko a ve druhém 50 cm pod sněhem.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena na 30 minut.
Sněhová pokrývka terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 60 cm.
Zkoušku ZLP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český pohár lavinových psů, který je přeborem ČR.v lavinových pracích.

1 Vyhledání a označení každé osoby, vzorku nebo batohu 4x 50 200 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZLP3 celkem   300 bodů

ZTV - ZKOUŠKY TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ

Speciální cvik se u všech stupňů ZTV provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.

Počty ukrytých osob v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.

Psovod se pohybuje terénem podle vlastní osy postupu a pokynů rozhodčího a vysílá psa k prohledávání. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou. Ruční svítilna není dovolena. Nalezení osob oznamuje vysílačkou a předává je vedoucímu terénu.

Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.

ZTV1 - ZKOUŠKA TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ 1 STUPNĚ

Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou v přírodním prostředí a oba se prohledávají ve dne. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.
Tři pohřešované osoby jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (dvě osoby leží v úrovni terénu, jedna je umístěna asi 2 m nad terénem), v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.

1 Vyhledání a označení každé osoby v terénu 3x (30+30) 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZTV1 celkem   300 bodů

ZTV2 - ZKOUŠKA TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ 2. STUPNĚ

Terény s velmi obtížně prostupným porostem (strže, rokle, maliní) o rozměrech 100x200 kroků musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska, v noci světelné body). Prohledávání se provádí dvakrát, jednou ve dne a jednou po setmění.
Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Hledané osoby jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (3 osoby leží v úrovni terénu, 2 jsou umístěny asi 2 m nad terénem).
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena na 30 minut.

1 Vyhledání a označení každé osoby v terénu 5x 40 200 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   100 bodů
  Zkouška ZTV2 celkem   300 bodů

ZVP - ZKOUŠKY VODNÍCH PRACÍ

V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost.
Sledování trasy člunu plaváním - Psovod nastupuje do člunu, pes sedí na břehu a po odražení člunu od břehu na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase k bójce, kde se člun obrací zpět. Psovod určuje rychlost pohybu člunu, pes může člun sledovat po straně nebo vzadu, ale nesmí se od něho vzdalovat více než 5 m. Trasa člunu je v 1. stupni 100 m, ve 2. stupni 200 m a ve 3. stupni 300 m dlouhá.
Speciální práce u zkoušek vodních prací se provádějí všechny ve dne.
Při nenalezení některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Psovod při plnění všech cviků, které vyžadují pobyt ve člunu, je vybaven záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni ostatní členové obou posádek člunů.
Pes ve speciálních disciplínách pracuje ve vodním postroji s madlem k bezpečnému uchopení při vytahování z vody do člunu.
Trasy člunů i všechny další potřebné vzdálenosti na vodní hladině musí být vyznačeny zřetelnými bójkami, při snížené viditelnosti se světelným značením.
Člun při zkouškách vodních prací musí být vždy vybaven motorem, další povinně přítomný člun již motor mít nemusí.
Zkoušku ZVP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český pohár vodních prací, který je přeborem ČR.ve vodních pracích.

ZVP1 - ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ 1. STUPNĚ

1 Přivolání psa ze člunu na břeh na 50 m 30 bodů
2 Aportování z vody na břeh praktického předmětu odhozeného pořadatelem ze člunu 15 m od břehu 30 bodů
3 Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25 m) 30 bodů
4 Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu na mělčině broděním (15 m) 30 bodů
5 Aportování předmětu pořadatele do člunu (15 m) 30 bodů
6 Přivlečení surfu s osobou (25 m) 50 bodů
  Speciální cviky celkem 200 bodů
  Poslušnost 100 bodů
  Zkouška ZVP1 celkem 300 bodů
 1. Přivolání psa ze člunu na břeh na 50 m
  Psovod umisťuje psa ve člunu a zůstává stát na břehu. Pes, který dosud ve vodě nebyl (má suchou srst) je odvezen 50 m od břehu, kde člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda ze břehu skáče pes ze člunu do vody a plave nejkratší cestou ke břehu k psovodovi. Pokud na 3. povel pes neskočí, člun se zvolna vrací ke břehu a psovod může povely opakovat až na poloviční vzdálenost (s odpovídajícími srážkami).
 2. Aportování předmětu odhozeného pořadatelem (15 m)
  Pořadatel ze člunu vzdáleného 15 m od břehu odhazuje do vody na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave. Na další pokyn vysílá ze břehu psovod psa k přinesení tohoto předmětu na břeh.
 3. Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině (25 m)
  Psovod se psem procházejí po určené trase v blízkosti břehu, jsou zavoláni rozhodčím na břeh, kde psovod upozorní psa na předmět klidně plovoucí na vodní hladině 25 m od břehu a vysílá ho k jeho přinesení. Pes nesmí vidět ani slyšet odhazování předmětu.
 4. Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu na mělčině broděním
  Pořadatel umístí na břehu pádlo opřené o batoh (člun apod.) asi 10 m od břehu. Člun se psovodem se nachází na mělčině asi 5 m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes vyskakuje ze člunu, brodí ke břehu a přináší pádlo ze břehu zpátky do člunu.
 5. Aportování předmětu pořadatele do člunu (15 m)
  Pořadatel sedící ve člunu společně s psovodem a psem odhazuje na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave, do vody na vzdálenost 15 m. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu. Pes vyskakuje ze člunu, plave pro předmět a přináší jej zpátky ke člunu. Po přinesení je aport odebrán a pes vytažen zpátky do člunu.
 6. Přivlečení surfu s osobou (25 m)
  Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím a upozorněn na surfaře ležícího na surfu bez plachty 25 m od břehu a stále volajícího o pomoc. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží v ruce lano, které nabídne psu k uchopení a nechá se jím dovléci ke břehu.

ZVP2 - ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ 2. STUPNĚ

1 Přivolání psa ze břehu do člunu na 50 m (pes sedí na břehu) 30 bodů
2 Aportování do člunu předmětu odhozeného ze břehu (15 m) 30 bodů
3 Vyslání pro ztracený předmět (pádlo) ze člunu (15 m) 30 bodů
4 Přivlečení vysíleného surfaře v nesnázích ke břehu (25 m) 30 bodů
5 Pomoc plavci v nesnázích (25 m) 30 bodů
6 Přivlečení člunu s nabídkou lana (50 m) 50 bodů
  Speciální cviky celkem 200 bodů
  Poslušnost 100 bodů
  Zkouška ZVP2 celkem 300 bodů
 1. Přivolání psa ze břehu do člunu na 50 m (pes sedí na břehu)
  Psovod odjíždí ve člunu a psa nechává sedět na břehu. Po odplavání člunu 50 m od břehu se člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda vbíhá pes do vody a plave nejkratší cestou ke člunu, kde je psovodem vytažen do člunu.
 2. Aportování do člunu předmětu odhozeného ze břehu
  Psovod se psem sedí ve člunu, který je vzdálen od břehu 25 m. Pořadatel stojící na břehu na pokyn rozhodčího odhodí do vody směrem ke člunu libovolný předmět, který dobře plave, asi do poloviny vzdálenosti člunu od břehu. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu z vody zpět do člunu. Po přinesení je aport odebrán a pes vytažen zpátky do člunu.
 3. Vyslání pro ztracený předmět (pádlo) ze člunu (15 m)
  Psovod se psem sedí ve člunu, který se vzdálí od břehu. Tam některý člen posádky tak, aby to pes nemohl zpozorovat, ztrácí pádlo nebo záchrannou desku. Po uplavání 15 m od předmětu člun zastavuje. Psovod upozorní psa na předmět a vysílá jej k přinesení. Pes skáče do vody a aportuje předmět zpět ke člunu, kde je psovodem vytažen znovu do člunu.
 4. Přivlečení vysíleného surfaře v nesnázích ke břehu (25 m)
  Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím a upozorněn na surfaře, který třikrát zavolá o pomoc a dál leží klidně na surfu bez plachty 25 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží bez pohybu v ruce lano, které pes uchopí a dovleče surf ke břehu.
 5. Pomoc plavci v nesnázích (25 m)
  Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu volající o pomoc ve vzdálenosti 25 m od břehu, mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích, po setkání se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.
 6. Přivlečení člunu s nabídkou lana (50 m)
  Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma osobami, stále volajícími o pomoc. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 50 m, uchopí lano nabídnuté mu jednou z osob na přídi a přivleče člun ke břehu. Pro malá plemena nesmí zátěž člunu překročit 30 kg.

ZVP3 / ČPVP - ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ 3. STUPNĚ

1 Přivlečení bezvládného surfaře ke břehu (50 m) 20 bodů
2 Donesení pádla ze břehu ke člunu plaváním (25 m) 20 bodů
3 Pomoc plavci v nesnázích (50 m) 20 bodů
4 Přivlečení člunu s bezvládnými osobami (50 m) 20 bodů
5 Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu 60 bodů
6 Identifikace vzorku v hloubce 1 m na ploše 100x200 metrů 60 bodů
  Speciální cviky celkem 200 bodů
  Poslušnost 100 bodů
  Zkouška ZVP3 celkem 300 bodů
 1. Přivlečení bezvládného surfaře ke břehu (50 m)
  Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán na břeh a upozorněn na surfaře, který bez hlasového projevu leží na surfu bez plachty 50 m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař bez pohybu drží v ruce lano, které pes samostatně uchopí a dovleče surf ke břehu.
 2. Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu plaváním (25 m)
  Pořadatel umístí na břehu pádlo opřené o batoh (jiný člun apod.). Člun se psovodem se nachází na vodě 25 m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes skáče do vody, plave ke břehu a přináší pádlo ke člunu. Po odebrání pádla je vytažen do člunu.
 3. Pomoc plavci v nesnázích (50 m)
  Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu třikrát zavolající o pomoc ve vzdálenosti 50 m od břehu, mávající rukama a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích, po setkání se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se přidržuje madla na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání pomáhá.
 4. Přivlečení člunu s bezvládnými osobami (50 m)
  Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma bezvládnými osobami, z jehož přídě visí do vody lano. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 50 m, samostatně vyhledá lano visící přes okraj člunu, které bez váhání uchopí a přivleče člun ke břehu. Pro malá plemena nesmí zátěž člunu překročit 30 kg.
 5. Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu 100 m
  Při vyhledávání v pobřežním pásmu pracuje psovod se psem vždy ve směru z vody broděním na dlouhém vodítku. Prohledává se vytyčený 100 m dlouhý úsek pobřeží, kde je v pobřežním porostu nebo v kamení na mělčině (10 cm pod hladinou) umístěn vzorek lidského pachu, který musí pes nalézt a zřetelně označit. Trasu je možno projít i podruhé (zpětně) s příslušnou bodovou ztrátou. Směr prohledávání trasy volí vzhledem ke směru větru psovod. Časový limit je 15 minut.
 6. Identifikace vzorku lidského pachu na vodní hladině
  Při vyhledávání na vodní ploše 100x200 m leží pes na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu. Ve vytyčeném prostoru se nachází v hloubce 1 m jeden vzorek lidského pachu, který musí pes nalézt a zřetelně označit. Člun křižuje vodní plochu podle pokynů psovoda, koupající se plavci mimo vytyčený terén nebo pohyb dětí po břehu nejsou na závadu. Při označení nálezu psem vyhodnocuje psovod situaci a hlásí, v jakém směru a vzdálenosti od člunu se vzorek nachází. Časový limit je 30 minut.

ZZS - ZKOUŠKY ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ

Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.

Stopu může pes sledovat na stopovací šňůře nebo na volno, s postrojem libovolného typu nebo na obojku, vždy je však nutno, aby stopu sledoval s chutí, se zájmem a bez nejmenší známky donucení.

Označení předmětů a osoby je dovoleno provést kteroukoli z poloh, malé předměty i aportováním a velký předmět i osobu vyštěkáním. Z těchto důvodů kombinace způsobů označení není na závadu. Způsob označení hlásí psovod rozhodčímu před stopou. Pokud však pes při označení osoby na konci stopy neštěká, může obdržet max. známku „uspokojivě“.

Rozhodčí je povinen stopování ukončit při ovlivňování psa vodítkem, povely, křičením, po předcházejícím napomenutí podmíněném srážkou bodů. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa a při opuštění trasy stopy na 20 kroků. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce. Stopy se mohou zvedat s minimální pauzou 2 hodiny mezi sebou.

Obě stopy musí být kladeny dvěma různými osobami (jeden muž a jedna žena).

Osoba na stopě leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Při první stopě leží volně na podložce, při druhé je zahalena včetně hlavy ve vlastní pokrývce. Nesmí být zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději v době uvedení psa k začátku stopy.

Předměty i osobu je možno označit jakýmkoli povoleným způsobem, avšak agresivní chování u nalezené osoby znamená diskvalifikaci. Neoznačení osoby na konci stopy znamená celkové nesplnění disciplíny.

ZZS1 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ 1. STUPNĚ

Obě stopy se při zkoušce ZZS1 vypracovávají ve dne.

1. STOPA:

1000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), začátek stopy označen sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 60 min., přetínající polní cestu a pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 20 minut.

zzs1-1
2. STOPA:

500 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, s označeným začátkem sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 120 min., kladená bez ohledu na terénní překážky a pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 15 minut.

zzs1-2

ZZS2 - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÉHO STOPOVÁNÍ 2. STUPNĚ

První stopa se zvedá ve dne, druhá stopa po setmění.

1. STOPA:

2000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 4x lomená v pravém úhlu, s vyhledáním začátku stopy, který protíná vytyčený čtverec 10x10 kroků, s předmětem k nasumování uloženým v sáčku mimo čtverec, překřížená vzápětí po položení druhou osobou ve 3 úsecích (nikoliv však ve čtverci na začátku a ne dříve než po prvním předmětu), stará 120 minut a pokrývající dva různorodé terény (zhruba jednou třetinou tvaru), např. osení-les, oranice-louka apod. Časový limit je 30 minut.

zzs2-1
2. STOPA:

1000 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), s osobou kladeče na konci stopy, s označeným začátkem a sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 180 minut, přetínající veřejnou cestu a kladená bez ohledu na terén. Časový limit je 20 minut.

zzs2-2

ZKOUŠKY SPECIÁLNÍ

ZZP(C) - ZKOUŠKA ZÁCHRANNÝCH PRACÍ CADAVER

Psovod je seznámen s hranicemi inkriminovaného prostoru a pohybuje se v něm sám podle vlastní úvahy. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.
Tři hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty ve dvou různých terénech pro psovody v neznámém poměru (0:3, 2:1, 1:2).
Při nenalezení některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden ve dne a jeden po setmění, vždy s časovým limitem 25 minut. Výjimku tvoří pouze vodní práce, které obě probíhají ve dne.

Hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní terénu ve vrstvě suti a nesmějí být vizuálně zjistitelné.
V terénu jsou volně umístěny součásti oděvů a další rušivé předměty (potraviny či různá negativa).

1 Vyhledání a označení každého vzorku 3x 60 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   0
  Zkouška ZZP(C) celkem   200 bodů

ZLP(C) - ZKOUŠKA LAVINOVÝCH PRACÍ CADAVER

Psovod je seznámen s hranicemi inkriminovaného prostoru a pohybuje se v něm sám podle vlastní úvahy. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.
Tři hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty ve dvou různých terénech pro psovody v neznámém poměru (0:3, 2:1, 1:2).
Při nenalezení některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden ve dne a jeden po setmění, vždy s časovým limitem 25 minut. Výjimku tvoří pouze vodní práce, které obě probíhají ve dne.

Hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní terénu ve vrstvě sněhu a nesmějí být vizuálně zjistitelné.
V terénu jsou volně umístěny rušivé předměty (negativa bez lidského pachu).

1 Vyhledání a označení každého vzorku 3x 60 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   0
  Zkouška ZLP (C) celkem   200 bodů

ZTV(C) - ZKOUŠKA TERÉNNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ CADAVER

Psovod je seznámen s hranicemi inkriminovaného prostoru a pohybuje se v něm sám podle vlastní úvahy. Každý nález přesně označuje a hlásí jeho umístění vysílačkou.
Tři hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty ve dvou různých terénech pro psovody v neznámém poměru (0:3, 2:1, 1:2).
Při nenalezení některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Terény o rozměrech 100x100 kroků jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden ve dne a jeden po setmění, vždy s časovým limitem 25 minut. Výjimku tvoří pouze vodní práce, které obě probíhají ve dne.

Hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod úrovní terénu nebo leží na povrchu, ale nesmějí být vizuálně zjistitelné.
V terénu jsou volně umístěny součásti oděvů a další rušivé předměty (potraviny či různá negativa).

1 Vyhledání a označení každého vzorku 3x 60 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   0
  Zkouška ZTV (C) celkem   200 bodů

ZVP(C) - ZKOUŠKA VODNÍCH PRACÍ CADAVER

V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu (identifikaci) naopak klid a soustředění psa na prováděnou činnost. Speciální práce u zkoušek vodních prací se provádějí všechny ve dne. Při nenalezení některého vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně. Psovod při plnění všech cviků, které vyžadují pobyt ve člunu, je vybaven záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni ostatní členové obou posádek člunů. Pes ve speciálních disciplínách pracuje ve vodním postroji s madlem k bezpečnému uchopení při vytahování z vody do člunu. Trasy člunů i všechny další potřebné vzdálenosti na vodní hladině musí být vyznačeny zřetelnými bójkami, při snížené viditelnosti se světelným značením. Člun při zkouškách vodních prací musí být vždy vybaven motorem, další povinně přítomný člun již motor mít nemusí.

Hledané subjekty (vzorky mrtvého pachu) jsou ukryty asi 20 cm pod vodní hladinou a nesmějí být vizuálně zjistitelné.
Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu vodního zdroje se provádí ve dvou úsecích 100 m dlouhých. V terénu jsou rozmístěny rušivé předměty s lidským pachem či jiná negativa (mrtvé ryby apod.).
Při vyhledávání vzorků v pobřežním pásmu pracuje psovod se psem ve směru z vody (broděním) na 10 m dlouhé stopovací šňůře nebo na volno. Může být použita varianta 1:1 nebo 0:2. Časový limit 15 minut.
Při vyhledávání vzorku na ploše 100x100 m leží pes na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu. Časový limit 30 minut.

1 Vyhledání a označení každého vzorku 3x 60 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem   200 bodů
  Poslušnost   0
  Zkouška ZVP (C) celkem   200 bodů

ZPJ - ZKOUŠKA POHOTOVOSTNÍ JEDNOTKY

Zkouška pohotovostní jednotky má za cíl zjistit připravenost psa pro praktické nasazení a úroveň jeho praktické upotřebitelnosti, a proto kvalifikuje úspěšného psovoda do pohotovostní jednotky SZBK. Z těchto důvodů musí být používán terén, který se co nejvíce přibližuje praxi. Může zahrnovat nejen budovy, ale i houštiny, strže, skalnaté rokle, štoly, sklepy apod. Jeho jediným kritériem je praxi odpovídající náročnost.

Dva terény o rozměrech 100x200 kroků jsou v neimitovaném prostředí. Hoří v nich ohně, povalují se nejrůznější rušivé předměty a ozývají se nárazové hluky. Jedno vyhledání se provádí ve dne a druhé v noci v nestanoveném pořadí. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
Hledají se 3 živé osoby (jedna v úrovňovém úkrytu, jedna v hloubce 2-3 m a jedna ve výšce 2-3 m nad zemí) a 3 vzorky lidského pachu (jeden asi 30 cm pod úrovní terénu, jeden ve výšce asi 2 m a jeden buď ve výšce 1 m nebo v hloubce 1 m).
Není stanoveno, kolik hledaných subjektů má být v prvním a kolik ve druhém terénu. Mohou být tedy použity varianty 0:6, 1:5, 2:4, 5:1, 4:2, 3:3 v libovolné kombinaci. Žádný figurant ale nesmí být pro stejného psa použit dvakrát.
Časový limit pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Pauza pro odpočinek mezi oběma speciály není pevně stanovena.
Psovod si podle povahy terénu určuje směr postupu. Pohybuje se terénem zcela sám a vysílačkou oznamuje místo a druh každého nálezu.
Rozhodčí se pohybuje terénem nebo volí své stanoviště podle povahy terénu.

1 Vyhledání a označení každé osoby a vzorku 6x 50 300 bodů
  Speciální cviky celkem   300 bodů
  Poslušnost   0
  Zkouška ZPJ celkem   300 bodů

VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY A VYZNAMENÁNÍ

Výkonnostní kvalifikace se ve Svazu záchranných brigád kynologů ČR rozděluje na část „praktickou", oceňující výsledky dosažené při praktických zásazích a část,, sportovní " oceňující úspěchy soutěžní

(1) PRAKTICKÁ ČÁST

Za úspěšný praktický zásah s vlastním psem vedoucí k přímé záchraně lidského života uděluje prezidium SZBK ČR na doporučení vedoucího příslušné regionální brigády psovodovi nejvyšší svazové vyznamenání

ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ

(2) SPORTOVNÍ ČÁST

Pro udělování stupňů výkonnostních tříd je stanoven obrácený postup než je obvyklý u zkoušek z výkonu. Od nejnižší VT 3. stupně se přes 2. a 1. stupeň může psovod kvalifikovat až k nejvyšší třídě mistrovské. Třídy jsou udělovány slavnostním způsobem při akcích celostátního významu

III. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA je udělována na základě osobního složení deseti záchranářských zkoušek V tomto počtu musí být obsažena některá postupka, tj. absolvování L-3. stupně libovolného záchranářského směru s jedním psem.

II. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA je udělena po složení 20 záchranářských zkoušek V tomto počtu musí být obsažena postupka ZZP, tj. absolvování 1.­3. stupně zkoušek ZZP s jedním psem. Dále musí být psovod alespoň jednou účastníkem mistrovství republiky, aby přes postupové závody byla prokázána zkušenost ze startů na vrcholných soutěžích.

I. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA vyžaduje od uchazeče osobní složení 30 záchranářských zkoušek, druhou účast na mistrovství ČR záchranných psů se závěrečným pořadím do 10. místa a druhou postupku ZZP, tj. absolvování 1.-3. stupně zkoušek ZZP s druhým psem.

MT - MISTROVSKÁ T ŘÍDA (s udělením titulu mistr sportu) jako nejvyšší kvalifikační ocenění ve sportovní záchranářské kynologii je udělována psovodům z řad držitelů 1. VT za mimořádný výsledek ( vítězství v českém či mezinárodním mistrovství záchranných psů). Udělení této třídy je považováno za čestný titul, a proto není nárokové.

Žádost o udělení kterékoli výkonnostní třídy podává člen svazu na předepsaném tiskopise prezidiu SZBK potvrzenou vedoucím příslušné regionální brigády a doloženou kopiemi všech uváděných zkoušek nebo účastí a umístění. Vyplňuje se dvojmo, originál zůstává v evidenci svazu, kopii obdrží zpět po udělení žadatel. Bez udělení nižšího stupně není možné vyšší stupeň VT udělit. Odznak výkonnostní třídy se umisťuje na střed levé kapsy bundy záchranářské uniformy.


ŠAMPIONÁT VE VÝKONU ZÁCHRANNÝCH PSŮ

Při akcích celostátního významu (Mistrovství ČR, Český pohár, Bohemia Cup) může hlavní rozhodčí udělit vítězi titul CACT - čekatel šampionátu ve výkonu záchranných psů. Při získání tří čekatelství CACT od dvou různých rozhodčích a splnění dalších předepsaných dílčích podmínek (viz R15/00) získává pes titul

ŠAMPION ČR VE VÝKONU ZÁCHRANNÝCH PSŮ

Udělení čekatelství šampionátu - titulu CACT není nárokové, záleží na zadání rozhodčích.


MISTROVSTVÍ ČR ZÁCHRANNÝCH PSŮ

Mistrovství ČR jako vrcholná soutěž záchranných psů se každoročně koná podle statutu mistrovství. Na základě výcvikové koncepce SZBK musí mistrovství probíhat podle nejvyšších požadavků zkušebního řádu.

Pořadatelem mistrovství je prezidium SZBK, které při sestavování plánu akcí na daný rok může pověřit uspořádáním některou z regionálních brigád.

Účastníci se do finále mistrovství kvalifikují dvěma starty. První polovinu startovního pole tvoří 10 až 12 nejúspěšnějších závodníků z předešlého mistrovství. Druhá polovina účastníků se kvalifikuje účastí v Českém poháru ZP s umístěním rovněž do 10. až 12. místa.

Vítězem mistrovství s titulem „Mistr ČR záchranných psů" se stává vždy jednotlivec s nejvyšším dosaženým součtem bodů ze všech tří disciplín. Pokud je již držitelem 1. VT, může mu být rozhodnutím prezídia přiznána mistrovská třída s titulem „Mistr sportu".

Účastníci mistrovství jsou oceněni diplomy a čestnými cenami, dosažené výsledky s pořadím jsou jim zapsány do pracovních knížek.

Novinky

Český pohár vodních prací 2024

V sobotu 27.7.2024 pořádá  ZBK Karlovarského kraje společně se  ZBK Plzeňsjého kraje Český pohár vodních prací.

Srdečně zveme všechny zájemce o složení zkoušky ZVP3 dle národního řádu SZBK ČR.

Rozhodčím na poháru bude Ing. Radka Poslušná.

Přihlášku nezapomeňte podat do 22.6.2024.

Nejbližší akce

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.